Speech: MRI, Magnet, permanent, resistive and super conductive

MRI, Magnet, permanent, resistive and super conductive

MRI, Magnet, permanent, resistive and super conductive روز سه شنبه، 25 آبان، 1400 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Health

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
درج در سایت: 22 آبان 1400 - تعداد مشاهده 214 بار