مقالات International Journal of Ethics and Society، دوره 4، شماره 1