Speech: Digital Material Development for Language Instruction with Online Animakers

Digital Material Development for Language Instruction with Online Animakers

Digital Material Development for Language Instruction with Online Animakers روز دوشنبه، 14 شهریور، 1401 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Language and Linguistics

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
درج در سایت: 7 شهریور 1401 - تعداد مشاهده 183 بار