Speech: Interactive Content Authoring with Articulate Storyline

Interactive Content Authoring with Articulate Storylin

Interactive Content Authoring with Articulate Storyline روز دوشنبه، 14 شهریور، 1401 توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز در شهر شیراز استان فارس برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: Language and Linguistics

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز
درج در سایت: 7 شهریور 1401 - تعداد مشاهده 201 بار