آقای دکتر Nosratollah Shajareh Poursalavati

Dr. Nosratollah Shajareh Poursalavati

دانشیار

Researcher ID: (101004)

3
1
1
2
7
2
16

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Books

  • کتاب معادلات دیفرانسیل (انتشارات فانوس کرمان) - 1393 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در استادیار (1380-1390)
  • سابقه کار دانشگاهی در دانشیار (1390-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر بخش ریاضی محض (1392-1394)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر داخلی مجله مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی (1391-1395)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول مجله مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی (1394-1399)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول دوفصلنامه مجله مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی (1399-1403)
  • سابقه کار دانشگاهی در هیات تحریریه دوفصلنامه مجله مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی (1394-1403)