آقای مهندس Mohammadreza Mohammadiyan Asiabar

Engineer Mohammadreza Mohammadiyan Asiabar

Researcher ID: (103489)

80
2
1
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Workshops

  • شرکت در دوره آموزشی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز (1398)