خانم دکتر Shiva Sadighi

Dr. Shiva Sadighi

عضو هیات علمی دانشگاه زند

Researcher ID: (104023)

16
6
4
3
3
5
2

Conference Papers

Books

 • کتاب Reading and vocabulary side by side (انتشارات پارسي) - 1399 - English
 • کتاب Grammar Makes Perfect (انتشارات پارسي) - 1399 - English
 • کتاب Grammar Counts (انتشارات اندیشمندان زند) - 1399 - English
 • کتاب Reading beside Vocabulary (انتشارات اندیشمندان زند) - 1399 - English

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در استاد دانشگاه (1387-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه بخش زبان دانشگاه زند (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در معاون پژوهشي موسسه اموزش عالي زند شيراز (1398-تاکنون)

Workshops

 • نخستين همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبيات، ومترجمی زبان انگليسی - نايب دبير اجرايي همايش (1400)
 • نخستين همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبيات، ومترجمی زبان انگليسی - دبیر کمیته مالی (1400)
 • نخستين همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبيات، ومترجمی زبان انگليسی - دبیر کمیته پژوهش (1400)
 • نخستين همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبيات، ومترجمی زبان انگليسی - دبیر کمیته کارگاه و نمایشگاه (1400)
 • اخلاق در |ژوهش - موسسه اموزش عالی زند شیراز (1399)