آقای مهندس Ali Ghavidel

Engineer Ali Ghavidel

کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

Researcher ID: (104391)

3