آقای دکتر seyed ali agha mirjalily

Dr. seyed ali agha mirjalily

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (10681)

46
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers