آقای دکتر Mahdi Vahdati

Dr. Mahdi Vahdati

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (11652)

35
7
7
7

Faculty member of Shahrood University of Technology

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers