آقای دکتر Mohammad Mehdi Ghasemi

Dr. Mohammad Mehdi Ghasemi

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی ‌‌مهندسی، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

فرد مهم علمی - Researcher ID: (14974)

9
6
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers