آقای دکتر Mohammad Karamouz

Dr. Mohammad Karamouz

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176403)

78
47
1
114
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers