آقای مهندس mohammad karbakhsh ravari

Engineer mohammad karbakhsh ravari

کارشناس ارشد

Researcher ID: (16397)

6
1

Conference Papers

Workshops

  • تجربیات گودبرداری های عمیق در شهر تهران به روش نیلینگ و انکراژ - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (1393)