آقای دکتر Mansoor Kianpour Rad

Dr. Mansoor Kianpour Rad

استاد پژوهشگاه مواد و انرژی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176412)

32
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers