آقای Mohammad Izadi

Mohammad Izadi

هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177069)

39
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers