آقای دکتر Naser Khodabakhshi-Javinani

Dr. Naser Khodabakhshi-Javinani

پژوهشگر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177324)

5
2
4

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران