آقای Serajedin Vahidi

Serajedin Vahidi

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Researcher ID: (178410)

1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران