Yazd

114کنفرانس45ژورنال
34,650سند علمی
12مرکز علمی
20نشست425پژوهشگر
شهرداری یزد

شهرداری یزد در رتبه 15 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 105 مقاله برای شهرداری یزد منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری یزد در تهیه و انتشار 130 مقاله همکاری داشته اند.

Conferences
مراکز علمی
Meetings