آقای Aliasghar Khodayari

Aliasghar Khodayari

استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178640)

11
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers