آقای دکتر Ali Ghanjal

Dr. Ali Ghanjal

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179963)

17
43
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers