آقای Mobinizadeh Mohammad

Mobinizadeh Mohammad

گروه علوم مدیریت و اقتصاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران

Researcher ID: (180107)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.