فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد

Evidence Based Health Policy, Management & Economics

فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد، توسط دانشکده بهداشت دانشگاه شهید صدوقی یزد به زبان انگلیسی منتشر می شود.

این نشریه علمی ترویجی در حوزه های سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مقاله می پذیرد.

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)