آقای Mehrdad Raeis Dehkordi

Mehrdad Raeis Dehkordi

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

Researcher ID: (180436)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.