آقای Abas Abas Zadeh

Abas Abas Zadeh

استاد گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Researcher ID: (181557)

3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران