آقای Vahid Mola Sadeghi

Vahid Mola Sadeghi

عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181698)

7
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers