آقای دکتر Mahmod Sangari

Dr. Mahmod Sangari

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181908)

2
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران