نگرش کتابداران به نقش سیاست های مدیریتمنابع انسانی در کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی آنان درکتابخانه های وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 133

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPLA01_015

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

Abstract:

زمیناه: ازآنجاکه نیروی انسانی رکن اساسی هر سازمان است، رو، های مدیریت وسیاست هایی که سازمان ها در رابطه با این منابع مهم سازمانی به کار می گیرند، از اهمیتاساسی برخوردار است. اجرای صحیح سیاست های مدیریت منابع انسانی، مدیریتمطلوب کارکنان و توجه به بهبود کیفیت زندگی کاری باع ایجاد انگیزه، پیشرفت شغلی وبهبود عملکرد شغلی می شود. با توجه به نقش سیاست های مدیریت منابع انسانی برعملکرد و پیشبرد هدف های سازمان و همچنین با توجه به نقش کیفیت زندگی کاری برنحوه عملکرد کارکنان و اثربخشی شغلی آنها، تعیین نقش این عوامل در عملکرد کتابدارانکتابخانه های عمومی مسئله اساسی است.هدف: هدف کلی از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نقش سیاست های مدیریت منابعانسانی در عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی، رابطه کیفیت زندگی کاری وعملکرد کتابداران است.روش شناسای: این پژوهش توصیفی، همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. داده ها بااستفاده از پرسشنامه گردآوری شد و با استفاده از فرمول کوکران و رو، طبقه ای غیر نسبتی،نمونه ای به حجم ۲۱۳ نفر از جامعه کتابداران کتابخانه های عمومی پنج استان به دست آمد.روایی محتوایی پرسشنامه اجراشده در این پژوهش با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آننیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد؛ برای پرسشنامه سیاست های مدیریت منابع انسانی ضریب آلفای کرونباخ۰/۹۰ برای پرسشنامه عملکرد شغلی ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۱وبرای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ۰/۸۸ به دست آمد که نشان داد پرسشنامه ها از پایایی قابل قبولی برخوردار بودند.نتایج: نتایج آزمون ها نشان داد که ادراک از سیاست های مدیریت منابع انسانی مدون درعملکرد شغلی کتابداران نقش موثرتری نسبت به سیاست های نامدون دارد. همچنین ادراکاز سیاست های مدیریت منابع انسانی مدون، به طور موثر پیش بینی کننده کیفیت زندگیکاری و کیفیت زندگی کاری به طور موثری پیش بینی کننده عملکرد شغلی کتابداران بودند.افزون بر این، بین سیاست های مدیریت منابع انسانی مدون و نامدون تفاوت وجود دارد.ارزش: بر اساس جستجوی پژوهشگر مشخص شد که پژوهشی در زمینه عوامل مربوط بهسیاست های مدیریت منابع انسانی و نقش و اهمیت آن در کیفیت زندگی کاری و عملکردکتابداران کتابخانه های عمومی در ایران انجام نگرفته است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر ازجهت برقراری این ارتباط دارای نوآوری است.

Keywords:

Authors

محمدجواد هاشم زاده

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

شیما هاشم نژاد

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

محمدرضا کیانی

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

محمود سنگری

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران