خانم دکتر Zahra Salman

Dr. Zahra Salman

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182166)

18
11
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers