آقای Mahdi Bagheri

Mahdi Bagheri

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180906)

122
110
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers