آقای Mohammad Reza Khakzad

Mohammad Reza Khakzad

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182898)

30
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers