آقای دکتر Shahin Akhond Zadeh

Dr. Shahin Akhond Zadeh

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183849)

1
6
2
190
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers