آقای دکتر Mohammad Ali Mohagheghi

Dr. Mohammad Ali Mohagheghi

موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178131)

6
36
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers