آقای Reza Vaziri nezhad

Reza Vaziri nezhad

دانشیار پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

Researcher ID: (184111)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران