آقای Vahid Yazdi Feyzabadi

Vahid Yazdi Feyzabadi

گروه مدیریت بهداشت، سیاست و اقتصاد، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

Researcher ID: (184240)

1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران