آقای دکتر Bahram Mohsenpor

Dr. Bahram Mohsenpor

دانشیار دانشگاه خوارزمی

Researcher ID: (184774)

1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور