آقای دکتر Gholam Hasan Jafari

Dr. Gholam Hasan Jafari

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185688)

27
39
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers