آقای دکتر Mojtaba Yamani

Dr. Mojtaba Yamani

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177276)

39
160
1
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers