آقای دکتر seyed rahman mirzaeian

Dr. seyed rahman mirzaeian

دانشجوی دکترای منابع انسانی

Researcher ID: (18756)

9
4
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو سابق علی البدل هیات مدیره خانه مطبوعات خراسان رضوی

Conference Papers

Teaching Experience

  • مربی

Education

  • دکتری حرفه ای دانشجوی مدیریت دولتی - منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد99-تاکنون
  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - تشکیلات دانشگاه ازاد مشهد93-95
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه شهرداری88-91
  • کارشناسی نرم افزار دانشگاه صنعتی سجاد76-81

سوابق شغلی و تخصصی

  • شهرداری مشهد (1384-تاکنون)