آقای دکتر سید فرشید کاشانی بزرگ

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (194349)

48
6
46

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers