Ali Ahmadi Gheshlagh

Ali Ahmadi Gheshlagh

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

Researcher ID: (200648)

2
2
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Education

جوایز و افتخارات

  • دانشجوی استعداد درخشان دانشگاه هنر اسلامی تبریز در مقطع کارشناسی رشته مهندسی شهرسازی (1398)