آقای دکتر Ali Azar

Dr. Ali Azar

عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185388)

37
34
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers