آقای مهندس mohammad nadi

Engineer mohammad nadi

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن،مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی اصفهان

Researcher ID: (205500)

1
1