آقای دکتر Ghasem Taghizadeh

Dr. Ghasem Taghizadeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (219279)

12
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers