آقای مهندس Bahram Vaziri

Engineer Bahram Vaziri

فرد مهم علمی - Researcher ID: (220069)

5
2
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Teaching Experience

Education