آقای دکتر Mohsen Mohebi

Dr. Mohsen Mohebi

حقوقدان بین المللی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (221830)

1
28

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Journal Papers