آقای دکتر Sayed Ghasem Zamani

Dr. Sayed Ghasem Zamani

استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182109)

4
87

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Journal Papers