آقای Emadaldin Sh Khoram-Nejad

Emadaldin Sh Khoram-Nejad

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Researcher ID: (247927)

4
1
3
2
2
1

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در تدریسیار دروس مهندسی مکانیک (1395-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در تدریس نرم افزار انسیس ورکبنچ (1397-1397)