آقای دکتر Taghi Mohsenpour

Dr. Taghi Mohsenpour

دانشیار

Researcher ID: (248281)

10
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی دانشگاه مازندران (1389-تاکنون)