آقای دکتر Jafar Azamat

Dr. Jafar Azamat

دانشیار گروه شیمی دانشگاه فرهنگیان تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (248637)

14
6
1
50

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

Conference Papers