آقای دکتر Jafar Fathali

Dr. Jafar Fathali

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (259752)

22
7
1
3
3
20

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Books

  • کتاب بهینه سازی خطی (پرستاران جوان) - 1392 - Persian

Teaching Experience

Education